Tydzien Wege

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu z Go Vege
 1. Postanowienia ogólne
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Tydzień Wege z Go Vege” (dalej „Konkurs”).
 3. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz – Viva! z siedzibą w Warszawie ul. Kawęczyńska 16/39 wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000135274, NIP 5252191290, REGON 01640983400000 (dalej „Organizator”).
 4. Fundatorem nagród jest Jeronimo Martins Polska S.A. z siedzibą w Kostrzynie, ul. Żniwna 5, 62-025 Kostrzyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222483, NIP: 7791011327, REGON: 630303023, kapitał zakładowy w wysokości 798.214.120,00 zł (dalej „Fundator”).
 5. Konkurs odbywa się w dniach 20-26 maja 2024 r. (dalej „Okres Konkursu”).
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

 

 1. Uczestnicy Konkursu
 2. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu i przez cały Okres Konkursu spełnia następujące warunki:
 3. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
 4. ma ukończone 18 lat;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 6. posiada aktywne konto w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu społecznościowego facebook.com;
 7. obserwuje profil Organizatora dostępny pod adresem https://www.facebook.com/fundacjaviva oraz profil Fundatora dostępny pod adresem https://www.facebook.com/BiedronkaCodziennie

 

 • Przebieg Konkursu
 1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne wykonanie następujących czynności w Okresie Konkursu:
 2. stworzyć jedno wegańskie danie z wykorzystaniem tofu marki Go Vege (Biedronka) (dalej „Przepis”),
 3. przygotować na podstawie Przepisu danie i wykonać trzy (3) zdjęcia gotowego dania (samo danie, bez wizerunku osób), tak, aby na zdjęciu było widać, że zostało w nim użyte tofu marki Go Vege
 4. przesłać Przepis, Zdjęcia oraz swoje imię i nazwisko na adres e-mail Organizatora  
 5. Przepis musi zawierać nazwę dania, składniki potrzebne do jego wykonania (w ujęciu ilościowym), sposób wykonania wraz ze wskazówkami, czas przygotowania (do 1500 znaków łącznie ze spacjami).
 6. Zdjęcie musi być zapisane w formacie „jpg” lub „png”a maksymalny rozmiar pliku ze Zdjęciem nie może być większy niż 5 MB.
 7. Przepis oraz Zdjęcia przesłane przez Uczestnika muszą być rezultatem osobistej, oryginalnej, indywidualnej pracy twórczej Uczestnika powstałej z poszanowaniem i bez naruszenia praw innych osób.
 8. Uczestnik Konkursu przesyłając Przepis oraz Zdjęcia, oświadcza, że:
 9. jest jedynym autorem Przepisu oraz Zdjęć oraz że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do Przepisu oraz Zdjęć i, a prawa te nie są obciążone prawami na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich,
 10. Przepis oraz Zdjęcia nie stanowią przeróbki lub opracowania cudzego utworu, ani w żaden inny sposób nie narusza autorskich praw osobistych, lub majątkowych lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich,
 11. ponosi pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich związanych z wykorzystaniem Przepisu oraz Zdjęć przez Organizatora w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w szczególności roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich.

 

 1. Nagrody
 2. W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody (dalej „Nagroda”):
 3. za zajęcie pierwszego miejsca:

publikacja Przepisu oraz Zdjęć na stronie biedronka.pl/go-vege przez okres 3 miesięcy i na profilu Organizatora w serwisie Facebook dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/fundacjaviva oraz nagrody rzeczowe w postaci: gadżetów fundacji (skarpetki, przypinki),  najnowszy numer magazynu Vege.

 1. za zajęcie drugiego miejsca:

publikacja Przepisu oraz Zdjęć na profilu Organizatora w serwisie Instagram dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/fundacjaviva/ oraz nagrody rzeczowe w postaci: gadżetów fundacji (skarpetki, przypinki),  najnowszy numer magazynu Vege.

 1. za zajęcie trzeciego miejsca
 2. publikacja Przepisu na profilu Organizatora w serwisie Instagram dostępnym pod adresem https://www.instagram.com/fundacjaviva/ oraz nagrody rzeczowe w postaci: gadżetów fundacji (skarpetki, przypinki), najnowszy numer magazynu Vege
 3. Nagrody nie podlegają̨ zamianie na inną nagrodę̨, świadczenie pieniężne lub inne świadczenie.

 

 1. Rozstrzygnięcie Konkursu
 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, w tym w celu wyboru zwycięzców Konkursu i nadzoru nad prawidłowością przyznania Nagród w Konkursie Organizator powołał jury składającej się z przedstawicieli Organizatora (dalej „Jury”).
 2. Rozstrzygnięcia Konkursu, dokona Jury najpóźniej do dnia 31 maja 2024 r.
 3. Jury spośród Uczestników, którzy przesłali Przepis oraz Zdjęcia dokona, według własnego uznania, wyboru pięciu (5) Przepisów, które zdaniem Jury będą najbardziej kreatywne. Przy wyborze Przepisów Jury będzie brała pod uwagę kreatywność, oryginalność Przepisów, estetykę wykonania, jakość i różnorodność nadesłanych zdjęć dań.
 4.  Pięciu autorom wybranych przez Jury Przepisów zostaną przyznane Nagrody (dalej łącznie „Zwycięzcy Konkursu” lub każdy z osoba „Zwycięzca Konkursu”), zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. IV ust. 1 Regulaminu.

 

 1. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród
  1. Organizator poinformuje Zwycięzców Konkursu o wygranej w Konkursie w terminie do dnia 31 maja 2024 r. poprzez przesłanie przez Organizatora wiadomości e-mail na adres z którego Zwycięzca Konkursu przesłał Przepis oraz Zdjęcia.
  2. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od Organizatora wiadomości, zgodnie z ust. 1 powyżej do przesłania wiadomości danymi: imię, nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne do wydania Nagrody.
  3. W przypadku nie przesłania wszystkich danych, wskazanych w ust. 2 powyżej w terminie do ….. dni od dnia otrzymania od Organizatora informacji o wygraniu w Konkursie, Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody.
  4. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane przez Organizatora w terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.

 

 • Licencja
 1. Uczestnik Konkursu przesyłając Przepis oraz Zdjęcia oświadcza, że w razie zwycięstwa w Konkursie, udziela Organizatorowi nieograniczonej w zakresie czasowym i terytorialnym niewyłącznej licencji, z prawem do udzielania zbywalnej sublicencji z prawem sublicencjonowania do korzystania z Przepisu oraz Zdjęć w zakresie:
 2. utrwalenia i zwielokrotnienia – wytworzenia dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
 3. wprowadzenia do pamięci komputera,
 4. wprowadzenia do obrotu,
 5. rozpowszechniania i udostępniania w sieci Internet na dowolnej stronie www, oraz w
 6. Niezależnie od ust. 1 powyżej Uczestnik, z chwilą przesłania Zgłoszenia wyraża zgodę na dokonywanie zmian, modyfikacji Zgłoszenia oraz na korzystanie z opracowanych wersji Zgłoszenia w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej.
 7. Poza Nagrodą, zwycięzcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.
 8. Organizator ma prawo do wykorzystania Zgłoszenia w zakresie wskazanym w ust. 1 powyżej zarówno z podaniem imienia i nazwiska zwycięzcy, który przesłał Zgłoszenia, jak również bez podania imienia i nazwiska zwycięzcy.
 9. Organizator ma prawo do przenoszenia na inne podmioty praw uzyskanych zgodnie z ust. 1 – 2 powyżej.

 

 • Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator, tj. Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!, z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Organizatorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902– czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
 1. Organizator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu:
 1. przyjęcia zgłoszenia konkursowego, rozstrzygnięcia Konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz przyznania nagród w ramach Konkursu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z organizacją konkursu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Organizator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do organizacji będących fundatorem nagród, a także do dostawców usług teleinformatycznych oraz Facebooka.
 2. Organizator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora przez okres niezbędny na dochodzenie i obronę roszczeń, tj. 3 lata od zakończenia roku, w którym odbył się Konkurs.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę na działania Organizatora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 7. Organizator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 1. Reklamacje
  1. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu można przesyłać listownie na adres Organizatora: Kawęczyńska 16/39 03-772 Warszawa .z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@viva.org.pl z podaniem w tytule „Reklamacja – Konkurs” w Okresie Konkursu i w terminie 30 dni po jego zakończeniu, przy czym termin ten ma charakter porządkowy.
  2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładny opis reklamacji oraz dane Uczestnika niezbędne do udzielenia mu odpowiedzi.
  3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania, włączając w to nadanie listu lub wysłanie wiadomości e-mail (na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja) zawierającego zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji.

 

 1. Pozostałe postanowienia
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie https://tydzienwege.pl/regulamin-konkursu/
 4. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 227).